توجه به پست و مقام نزد شهید کاظمی

مقایسه پست و مقام با کاغذ A4 (خاطره ای تاثیرگذار از شهید کاظمی)

محمد مهدی کاظمی، فرزند شهید احمد کاظمی در مصاحبه با خبرنگار روزنامه جوان، در مورد اهمیت پست و مقام در نزد پدر شهیدشان، خاطره ای جالب نقل می کنند:

یادم هست هفته‌های آخر منتهی به شهادت ایشان بود. کمی مریض احوال و سرماخورده بودند. رفتند وسط هال و یک کاغذ A4 گذاشتند زیرپایشان. من و سعید و مادرم را هم صدا کردند. گفتند پست و مقام برای من، مثل این کاغذ می‌ماند، نه وجودش، من را بالا برده و نه بعداً‌ اگر از زیر پایم کشیده شود، زمین می‌خورم. کشیدنش و وجودش برایم هیچ فرقی ندارد. شما هم طوری زندگی کنیدکه مقام برایتان اینطوری باشد. این توصیه ایشان به ما بود وحالا حیف است ما بخواهیم با این مسائل دنیایی کمرنگش کنیم. 

 

منبع: https://www.mashreghnews.ir

Add your comment

Your email address will not be published.